D E - S I G N E R S

Regulamin sklepu dostępnego na de-signers.pl

1. Informacja o firmie

Właścicielem sklepu internetowego działającego na stronie internetowej pod adresem de-signers.pl jest Paweł Dworak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą De-Signers Paweł Dworak, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 14/6, 61-863 Poznań, Polska, NIP 6912489028, REGON 022164411.

2. Ochrona danych osobowych

a. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu de-signers.pl są przetwarzane przez firmę De-Signers Paweł Dworak, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 14/6, 61-863 Poznań, Polska, NIP 6912489028, REGON 022164411.

b. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić De-Signers Paweł Dworak realizację umowy lub usługi w należyty sposób. 

c. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują się w polityce prywatności

3. Ceny

a. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym znajdującym się na stronie de-signers.pl są podane w złotych polskich (PLN).

b. Sprzedający do każdego zamówienia wystawia fakturę zwolnioną z podatku VAT.

4. Zamówienia

a. Sklep internetowy umieszczony na de-signers.pl umożliwia klientom składanie zamówień na towary i usługi dostępne w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość, uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

b. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę de-signers.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania z uwzględnieniem dostępności towaru.

c. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez de-signers.pl

d. Za moment przyjęcia zamówienia przed de-signers.pl uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”.

5. Dostawa

a. Towar zamówiony w sklepie internetowym de-signers.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

b. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

c. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wysyłana jest elektronicznie mailem na adres podany podczas składania zamówienia najpóźniej w dniu wysyłki towaru.

d. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, De-Signers Paweł Dworak zaleca sporządzić protokół szkodowy. 

6. Sposoby płatności

a. Płatność za towar i usługę może być dokonywana przez klienta:

 • kartą płatniczą Visa lub MasterCard,

 • płatność online PayU,

 • płatność BLIK,

 • przelew bankowy.

b. W przypadku wybrania sposobu płatności online PayU, kartą płatniczą lub płatnością BLIK, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności przelewu bankowego najpóźniej do 3 dnia od daty złożenia zamówienia.

7. Zwrot towaru przez konsumenta

a. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie w dowolnie wybrany przez siebie sposób, na przykład na piśmie – formularzu, któreg o wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

c. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. De-Signers Paweł Dworak nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez De-Signers Paweł Dworak w restrukturyzacji.

d. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

e. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot towarów przez Klientów niebędących konsumentami

De-Signers Paweł Dworak nie przewiduje zwrotów towarów od Klientów niebędących konsumentami.

9. Gwarancja i rękojmia

a. De-Signers Paweł Dworak ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

b. De-Signers Paweł Dworak udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.

c. Towar posiadający gwarancję producenta, nie podlega gwarancji De-Signers Paweł Dworak i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

d. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem De-Signers Paweł Dworak wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

e. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, De-Signers Paweł Dworak rozpatruje reklamację w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

f. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny. 

g. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

h. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:

 • po upływie okresu gwarancji;
 • w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż De-Signers Paweł Dworak;
 • w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami De-Signers Paweł Dworak i producenta towaru;
 • w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami De-Signers Paweł Dworak i producenta towaru;
 • w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej;
 • w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

i. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, De-Signers Paweł Dworak stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, De-Signers Paweł Dworak poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez De-Signers Paweł Dworak kosztów. 

j. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

k. Jeśli Klient zażąda obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy De-Signers Paweł Dworak ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

l. W przypadkach niewymienionych w lit. k. De-Signers Paweł Dworak ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach De-Signers Paweł Dworak zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.

m. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

n. De-Signers Paweł Dworak nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

o. Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana (wyprzedażowa i z oferty outlet), sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku.

9. Procedura reklamacyjna

a. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:

 • roszczeń z tytułu gwarancji,
 • roszczeń z tytułu rękojmi.

b. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez De-Signers Paweł Dworak oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

b. De-Signers Paweł Dworak rozpatruje reklamacje w ciągu:

 • 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;
 • 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

c. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w lit. b. nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, De-Signers Paweł Dworak niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

d. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje De-Signers Paweł Dworak.

e. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

f. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

 • klient może wysłać sprzęt na koszt De-Signers Paweł Dworak za pośrednictwem Paczkomatów InPost, pod warunkiem, iż zostanie poprawni e wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji dostępny na stronie internetowej de-signers.pl
 • wysłać na własny koszt i własną odpowiedzialność w inny sposób.

g. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do De-Signers Paweł Dworak w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).

h. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym De-Signers Paweł Dworak i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji.

i. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym De-Signers Paweł Dworak wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego „Zgłoszenie Reklamacyjne”. Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer ZR).

j. De-Signers Paweł Dworak rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w De-Signers Paweł Dworak. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

k. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, De-Signers Paweł Dworak może żądać zwrotu kosztów przesyłki.

l. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.

m. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, De-Signers Paweł Dworak wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, De-Signers Paweł Dworak jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

10. Postanowienia końcowe

a. W kontaktach z klientem, De-Signers Paweł Dworak korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, czat). 

b. De-Signers Paweł Dworak ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

c. De-Signers Paweł Dworak informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).

d. Adres kontakt@de-signers.pl jest przeznaczony do kontaktowania się w sprawie zawartej umowy lub składania reklamacji. 

e. Korzystanie ze sklepu internetowego de-signers.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.